Aviso legal

Datos do Responsable

 • Identidade do responsable:  Benito Álvarez Gándara
 • NIF/CIF:  34885482W
 • Enderezo:  C/ Ramón Franco nº3 Bajo, O Rosal, 36770, Pontevedra
 • Correo electrónico:  info@adegapateira.com

Neste espazo, o usuario poderá atopar toda a información relacionada cos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e eu como responsable deste sitio web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar coa túa navegación.

Benito Álvarez Gándara, como responsable desta web, asumo o compromiso de tratar a información dos meus usuarios e clientes con plenas garantías e de cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recollida e uso dos datos persoais dos meus datos. usuarios.

Este sitio web, polo tanto, cumpre estritamente coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e co Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Así mesmo, cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos das Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

Condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluído o mero acceso) das páxinas web, membros do sitio web de Benito Álvarez Gándara.

Incluíndo os contidos e servizos dispoñibles neles. Calquera persoa que acceda á web, https://www.adegapateira.com (“usuario”) comprométese a someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento do portal https://www.adegapateira.es

Datos persoais que recompilo e como o fago

Ler a política de privacidade.

Compromisos e obrigas dos usuarios

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso a este sitio web non supón, en ningún caso, o inicio dunha relación comercial con Benito Álvarez Gándara. Deste xeito, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen vulnerar a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da web con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízos ou impedir o normal funcionamento do sitio web. En canto aos contidos deste sitio web, está prohibido:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, salvo que teña a miña autorización como lexítimo propietario;
 • Calquera violación dos dereitos do provedor ou de min como propietario lexítimo;
 • O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.

Ao utilizar o sitio web, www.ceretanes.es, o usuario comprométese a non realizar ningunha conduta  que poidan danar a imaxe, intereses e dereitos de Benito Álvarez Gándara ou de terceiros ou que poidan danar, inutilizar ou sobrecargar o portal https://www.adegapateira.com ou que impidan, de calquera xeito, o normal uso da Web.

Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, https://www.adegapateira.com non pode garantir a ausencia de malware ou outros elementos que poidan producir alteracións no sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos neles, aínda que poño todos os medios necesarios e as medidas de seguridade adecuadas para evitar a presenza destes elementos nocivos.

Medidas de seguridade

Os datos persoais que o usuario comunique a Benito Álvarez Gándara poderán ser almacenados ou non en bases de datos automatizadas, cuxa titularidade corresponde exclusivamente a Benito Álvarez Gándara, asumindo todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nelas. de conformidade co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos. A comunicación entre os usuarios e https://www.adegapateira.com utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos están encriptados grazas aos protocolos https, polo que garantizo as mellores condicións de seguridade para que se garanta a confidencialidade dos usuarios. .

Plataforma de resolución de conflitos

Tamén poño a disposición dos usuarios a plataforma de resolución de litixios facilitada pola Comisión Europea e que está dispoñible na seguinte ligazón:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de Propiedade Intelectual, a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición dos mesmos, de todo ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais. fins, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Benito Álvarez Gándara. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Benito Álvarez Gándara.

O usuario sabe e acepta que todo o sitio web, que contén sen ser exhaustivo o texto, software, contido (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación do mesmo), podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexido por marcas, dereitos de autor. e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais dos que España sexa parte e outros dereitos de propiedade e leis españolas.

No caso de que un usuario ou un terceiro considere que se produciu unha vulneración dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución de determinados contidos na web, deberá comunicar a dita circunstancia a Benito Álvarez Gándara, indicando:

 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos supostamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación sexa presentada por un terceiro distinto do interesado.
 • Indique os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos indicados dereitos de propiedade intelectual e unha declaración expresa na que o interesado se responsabiliza da veracidade dos datos facilitados na notificación.

Exclusión de garantías e responsable

Benito Álvarez Gándara non outorga garantía ningunha nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da web, ou dos seus servizos e contidos;
 • A existencia de malware, programas maliciosos ou daniños nos contidos;
 • O uso ilegal, neglixente, fraudulento ou contrario deste Aviso Legal;
 • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
 • O provedor non se fai responsable en ningún caso dos danos que poidan derivarse do uso ilegal ou indebido deste sitio web.

Lei vixente e xurisdición

Con carácter xeral, as relacións entre Benito Álvarez Gándara e os usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos xulgados de Girona.

Contacto

Se algún usuario ten algunha dúbida sobre estas Condicións legais ou algún comentario sobre o portal https://www.adegapateira.com, póñase en contacto con info@adegapateira.com.